ĐĂNG KÝ HỌC MÔN TIN HỌC CƠ SỞ

Thông tin đăng nhập

Mã số Sinh viên
Số CMND
Mọi thắc mắc, đóng góp ý kiến xin vui lòng gửi email về địa chỉ: ttth@csc.hcmus.edu.vn